Ansvarssag mod bestyrelsen

Der er 3 års frist, og sagen er i planlægningsfasen.


Vi offentliggør løbende nyt i sagen.

Der er varslet ansvarssag mod bestyrelsens medlemmer (formanden) personligt, idet bestyrelsen trods gentagne indsigelser og advarsler anvender foreningens midler på uvedkommende formål. Indledende undersøgelser er i gang med henblik på at afklare en hensigtsmæssig proces.


Pr. 25. maj 2022 er der, i fald sagen kan føres, 74 sagsøgere og biintervenienter.


Nedenfor følger et citat i fuld længde af Thomas Gønge opslag af 8. maj 2022 i Facebook-gruppen. Det indeholder bl.a. en opsummering af sagen. Citatet er for det tilfældes skyld, at du (endnu) ikke er medlem af gruppen.


Det originale opslag kan findes ved at klikke her.

"Kære alle


En venlig PÅMINDELSE: Husk at udfylde blanketten vedrørende ekstraordinær generalforsamling. Uanset om man tilhører den ene eller den anden eller ingen lejr, så er det en både oplagt og nødvendig mulighed for, at man kan få ført til protokol, hvad man mener om tingenes tilstand. Det er der brug for i den aktuelle situation.


SPØRGSMÅL: Er du interesseret i at sikre, at foreningens - dvs. vores - penge ikke (mis)bruges til uvedkommende formål?


(Nu kommer der lidt baggrundsstof og derefter et tilbud. Hvis du er utålmodig, så vend tilbage om et par timer, når du har bedre tid. Det er det værd. Du kan også scrolle direkte til tilbuddet, hvis du er cowboytypen. Eller du kan poste en kommentar om, at du faldt i søvn efter de første ti linjer, og at jeg bør forkorte opslaget med mindst 95 %.)


Bestyrelsen har den 4. maj 2022 udsendt en meddelelse til medlemmerne om "Udgifter i forbindelse med forbudsbegæring til retten fra et medlem i Skadevænget mm." Medlemmet på Skadevænget er mig, og i den anledning har jeg den 5. maj 2022 sendt den vedhæftede e-mail til advokat Jens Arnesen.


Baggrunden er, at jeg selvfølgelig er enig med bestyrelsen i, at vi og foreningen ikke skal belastes af udgifter i forbindelse med bestyrelsens ulovlige indsamling af fuldmagter.


En lang række medlemmer har gennem årene gjort indsigelse imod sådanne fuldmagter. Bestyrelsen har haft alle chancer for at droppe dem, men har konsekvent nægtet at forholde sig ordentligt til indsigelserne. I stedet er medlemmerne blevet henvist til at anlægge sag.


Se f.eks. denne bemærkning fra bestyrelsen: "Dirigenterne [på tidligere generalforsamlinger] opfordrede dem til at gå til domstolene, hvis de mente, at fuldmagter til bestyrelsen ikke er lovligt og, hvis de mente at vedtægterne var ulovligt vedtaget. Ingen har i skrivende stund siden 2017 foretaget stævninger af foreningen med henblik på, at få spørgsmålet afklaret ved domstolene. Vi har alle hørt, at "nogen" vil gøre det, og sidste år, at "nogen" har gjort det, men i skrivende stund har foreningen ikke modtaget stævning på dette spørgsmål."


Og denne bemærkning: "Ingen har gjort indsigelser efter beslutningen i 2017 [vedtægtsændringen, hvorved fuldmagtsordningen blev indført]. Først senere hen, hvor personerne, som har gjort indsigelse, er henvist til at få afprøvet sagen ved retten. Ingen har forsøgt dette."


I meddelelsen om udskydelse af generalforsamlingen anerkender bestyrelsen, at der er problemer med både bestyrelsens forvaltning af fuldmagtsordningen og selve ordningens lovlighed: "Som de fleste af foreningens medlemmer er bekendt med, har der været rejst spørgsmål om vedtægternes bestemmelser om brugen af fuldmagter på generalforsamlinger. … Bestyrelsen anerkender, at der udover [1] spørgsmålet om bestyrelsens brug af fuldmagter er [2] tvivl om, hvorvidt vedtægtsbestemmelsen om fuldmagter i det hele taget er gyldigt vedtaget tilbage i 2017. Disse spørgsmål, der er genstand for medlemmets anlagte forbudssag mod foreningen, kan kun finde sin endelige afgørelse ved en domstol."


Når det sagsanlæg, som bestyrelsen således har fisket efter og dækket sig ind bag for at undgå at skulle forholde sig til spørgsmålet, så er kommet, fremstiller bestyrelsen det, som om man har ondt i sinde, og brænder medlemmernes penge af med løs hånd.


Jeg gjorde den 15. april 2022 indsigelse imod, at bestyrelsen bruger medlemmernes penge i forbindelse med bestyrelsens egen ulovlige varetagelse af deres hverv.


Formålet med afklaringen vedrørende fuldmagterne er udelukkende at få rettet op på og sikre den demokratiske og reelle stemmelighed mellem medlemmerne, eller i hvert fald at komme et stykke ad vejen. Sagen skal være til gavn for medlemmerne og ikke til last.


Min interesse er, som jeg vist tidligere har nævnt, den rent ideelle og hverken økonomiske eller politiske, at der skal spilles på en retfærdig bane, hvor kortene ikke er pakket. Jeg har ingen forslag til afstemning og stiller ikke op til nogen poster, og i forbindelse med sagen har jeg alene udgifter og kan ikke opnå nogen gevinst.


Jeg havde faktisk tænkt mig at give bestyrelsen en fuldmagt, indtil jeg for en måneds tid siden opdagede, hvad der ligger heri, hvis man gør det.


Bestyrelsens indsamling af fuldmagter i år og hertil knyttede tiltag indebærer herved:


(i) Bestyrelsen indsamler et ubegrænset antal fuldmagter eksklusivt fra medlemmer, der er enige med bestyrelsen. Hvis man ikke er enig med bestyrelsen, så har bestyrelsen afskåret en fra repræsentation ved fuldmagt til bestyrelsen. Fuldmagterne er udfyldt på forhånd, og ingen af punkterne i den kan ændres eller fravælges. Bestyrelsen omtaler fuldmagterne med, at "Man kan betragte en fuldmagt til bestyrelsen, som et aftaledokument, hvor medlemmet har accepteret bestyrelsens instruks om, hvorledes fuldmagten vil blive anvendt".


Bestyrelsens indsamling af fuldmagter er altså med bestyrelsens egne ord udtryk for, at bestyrelsen instruerer medlemmerne om, hvad de skal stemme. Fuldmagter til bestyrelsen kunne afgives fra den 24. marts 2022 og ved få klik på foreningens hjemmeside.


Fuldmagter som disse har tidligere forhåndsafgjort enhver afstemning, hvortil de er bragt i anvendelse, herunder så vigtige afstemninger som dirigentvalg, formandsvalg og revisorvalg.


(ii) I år har bestyrelsen endda ladet fuldmagterne omfatte bl.a. fuldmagt til, at bestyrelsen kan stemme på sig selv ved eventuelt mistillidsvotum uden for dagsordenen, uden at medlemmerne ved, hvad et sådant mistillidsvotum vil angå, eller hvad det vil være begrundet i. Fuldmagterne omfatter også blankofuldmagt/generalfuldmagt til, at bestyrelsen for øvrige punkter uden for dagsordenen kan stemme, hvad end den har lyst til, uden at medlemmerne ved, hvad disse punkter vil omhandle.


Punkterne (i) og (ii) er klart og åbenlyst ulovlige. Uanset hvordan man vælger at forstå vedtægten, så kan det aldrig være lovligt i en forening som vores, at bestyrelsen på så uhørt utilbørlig og så overvældende ensidig vis favoriserer sig selv på bekostning af foreningen og medlemmerne.


(iii) Ud over at bestyrelsen på denne måde favoriserer sig selv og medlemmer, der er enige med bestyrelsen, så modarbejder bestyrelsen endog aktivt medlemmer, der ikke er enige med bestyrelsen, og som i forvejen forskelsbehandles negativt ved at være afskåret fra repræsentation via fuldmagt til bestyrelsen, ved at opstille gyldighedsbetingende formkrav til enkeltmandsfuldmagter, der ikke er hjemlede i vedtægten, og som er besværlige at opfylde. Bestyrelsen har opstillet krav om, at enkeltmandsfuldmagter skal meddeles ved overgivelse af en fysisk genstand (adgangskort) fra fuldmagtsgiver til fuldmægtig. Enkeltmandsfuldmagter kunne først afgives efter modtagelse af det fysiske generalforsamlingsmateriale, og et medlem kan maksimalt bære én enkeltmandsfuldmagt.


(iv) Endvidere har bestyrelsen udsendt fakturaer til enkeltmedlemmer, heriblandt en modkandidat til formandsposten, som er i strid med lovgivningen, idet fakturaerne bl.a. ikke angiver, hvad den fakturerede ydelse består i, og fakturaerne er udstedt i et momsregistreret CVR-nummer, men uden moms. Bestyrelsen har i den sammenhæng understreget, at vedtægtens bestemmelse om medlemsrestancer vil blive bragt i anvendelse, hvis disse retsstridige fakturaer ikke betales, med tab af stemmeret og valgbarhed til følge.


(v) Bestyrelsen har monopoliseret foreningens kommunikationsplatforme og misbruger dem til at udsende en kontinuerlig strøm af meddelelser til medlemmerne i propagandaøjemed, hvori bestyrelsen vildleder medlemmerne ved hjælp af usandheder og illoyale fordrejninger.


Alle de nævnte forhold (i)-(v), og beviserne for dem, indgår i retssagen om fuldmagterne. Sagens dokumenter vil blive lagt ud på en hjemmeside og eventuelt også lagt i en samlet PDF og postet her, nærmere herom senere.


Denne måde, hvorpå bestyrelsen forvalter sit hverv, er ansvarspådragende for bestyrelsens medlemmer personligt. Der er uden videre tale om en grov overtrædelse af såvel foreningens vedtægt som almindelige retsprincipper.


Det er ikke foreningen og foreningens medlemmer, der skal betale for, at bestyrelsen begår ulovligheder til skade for foreningen og foreningens medlemmer.


Jeg er klar over, at bestyrelsen udlægger forholdene anderledes. Bestyrelsens udlægning er imidlertid illoyal og urigtig, hvilket også er dokumenteret over for Retten i Hillerød ved bilagene i retssagen om fuldmagterne.


Den vedhæftede e-mail gentager min tidligere indsigelse over for, at bestyrelsen anvender foreningens - vores - penge på denne måde, og gentager varslingen af sagsanlæg mod Henrik Kirkestrup personligt med krav om betaling af erstatning til foreningen. Der er solidarisk ansvar, hvor det fulde krav kan rettes mod enhver af de ansvarlige, og han kan så videreføre kravet til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, i det omfang han finder det relevant og muligt.


TILBUD: Hvis du er medlem af foreningen og er foreløbigt interesseret i formelt at tilkendegive og forfølge et ønske om, at vores penge ikke (mis)bruges til uvedkommende formål, så er du velkommen til at deltage i søgsmålet. Det samme gælder folk, du kender (og som er medlemmer). Vi er i forvejen nogle stykker.


Dette gælder også, hvis du er i "bestyrelsens lejr" og ikke har nogen intention om at gennemføre, men bare gerne vil se, hvad der egentlig foregår, bakket op af beviser og ikke blot af illoyal propaganda. Der bliver spillet med åbne kort her, og jeg lover, at du får ny viden og bliver godt underholdt undervejs. Bestyrelsen er dygtig til at levere absurd og komisk bevismateriale imod dem selv, som kan bringe mange hovedrystende smil.


Du kan deltage på to forskellige måder, jf. nedenfor.


Jeg kan ikke garantere udfaldet, men jeg betaler retsafgiften, udfører arbejdet og kræver intet vederlag. Der er altid en procesrisiko for ikke at få medhold, og i så fald betaler jeg som udgangspunkt sagsomkostningerne, og uanset hvad vil du ikke være forpligtet til at betale noget.


Enten kan du være part i sagen som medsagsøger. Jeg kan af udefrakommende årsager ikke repræsentere dig, og du skal i så fald repræsentere dig selv. I praksis vil det betyde, at du skal medunderskrive processkrifterne (indlæggene) i sagen, og muligvis at du skal være til stede ved retsmøderne i sagen. Du vil have partsrettigheder, men vil som nævnt ikke være forpligtet til at udføre arbejde eller til at betale noget.


Eller også kan du være biintervenient. Ved biintervention tilkendegiver man formelt over retten sin støtte til en af parterne og deltager på denne måde i sagen uden selv at være part. I praksis vil det betyde, at du en enkelt gang skal medunderskrive et brev.


Tilrettelæggelsen er på et indledende stadie, og ingen af delene vil være bindende for dig. Du vil løbende modtage information om, hvad der foregår, og du er velkommen til at blande dig. Inden der foretages noget af bindende karakter, vil du blive bedt om at sige endeligt til eller fra (i en opt in-ordning, så vær ikke bekymret for, at bordet fanger, hvis du glemmer at sige nej). Til brug for din beslutning vil du have modtaget præcis information om, hvad deltagelse nærmere indebærer.


NB: Det er en længerevarende proces. Der er en frist på 3 år for at gøre kravet gældende, og det er muligt, at forberedelsen vil skulle omfatte forudgående generalforsamlingsforslag med henblik på at afsøge, om sagen i stedet skal føres i foreningens navn.


I givet fald send mig en e-mailthomas@goenge.dk med oplysninger om navn, folkeregisteradresse, adresse i sommerbyen (hvis denne ikke er folkeregisteradressen; angiv det gerne, hvis den er, så jeg ved, at der ikke mangler noget) og telefonnummer. Hvis der er flere ejere af din ejendom i sommerbyen, bedes oplysningerne anført for samtlige ejere. Nævn også, om du foreløbig er (mest) interesseret i at være part eller biintervenient. Hvis du ikke gider bruge de 30 sekunder lige nu, kan du også bare sende en blank mail med emnefeltet "Jatak; ryk mig, når det brænder på".


Oplysningerne bliver behandlet fortroligt.


Du er også velkommen til at sige til, hvis du har spørgsmål.


BEMÆRK: Dette er et retligt tiltag, som er ment at være politisk neutralt. Sådan vil det givetvis ikke blive opfattet af alle, men uanset om man er for eller imod eller ligeglad med bestyrelsen, så er der - for alle - anledning til at overveje, dels om vi kan have en grundlæggende forfatningsordning, hvorefter bestyrelsen på den beskrevne måde kan favorisere sig selv, dels om vi kan have, at vores midler anvendes på at forsvare denne klart ulovlige ordning.


Det første spørgsmål har bestyrelsen selv besvaret ved til sidst, og alt for sent, at anerkende problemerne med ordningen og bestyrelsens forvaltning af den. Bestyrelsen burde, skulle og kunne have undladt at indsamle de omhandlede fuldmagter. Det andet spørgsmål har bestyrelsen sådan set også besvaret, nemlig ved ikke desto mindre at bruge 106.000 kr. af foreningens, vores, penge på at forsøge at bevare deres stemmemæssige favorisering af dem selv.


Med venlig hilsen

Thomas Gønge"