Retssager i Vellerup Sommerby


Der verserer en række retssager, der omhandler forholdene i foreningen, og som har betydning og relevans for alle medlemmer. Sagerne omtales i det følgende.


I en retssag skal udsagn bevises, hvis de skal have nogen værdi. Du kan her finde en udførlig gennemgang af, hvordan tingene hænger sammen, når det, der bliver sagt, skal dokumenteres. Hvis du vil direkte til sagerne, kan du rulle ned og springe de indledende bemærkninger over.


Bemærk, at disse retssager ikke er en del af de politiske initiativer, som siden her omhandler. Sagerne er omtalt her, fordi foreningens bestyrelse monopoliserer og misbruger foreningens kommunikationskanaler og undertrykker oplysninger om sagerne og i øvrigt udlægger dem usandfærdigt og illoyalt.


Det burde i en forening som vores ikke være nødvendigt at gå til domstolene. Imidlertid nægter bestyrelsen konsekvent at forholde sig ordentligt til spørgsmål og indsigelser, og i stedet henviser bestyrelsen medlemmerne til at anlægge retssager.


Som eksempel kan nævnes forløbet i sagen om fuldmagter til bestyrelsen. Ordningen indebærer, at bestyrelsen utilbørligt favoriserer sig selv og sine egne interesser. Se her på side 3 under midten:


"Man kan betragte en fuldmagt til bestyrelsen, som et aftaledokument, hvor medlemmet har accepteret bestyrelsens instruks om, hvorledes fuldmagten vil blive anvendt."


Der er altså, med bestyrelsens egne ord, tale om en ordning, hvor bestyrelsen instruerer medlemmerne om, hvad de skal stemme.


Medlemmerne har i årevis gjort indsigelse over for denne klart ulovlige ordning, men bestyrelsen har afvist at forholde sig hertil. Se samme sted, side 3 nederst til side 4 øverst:


"På sidste års generalforsamling gjorde oppositionen indsigelser mod vedtægtens bestemmelser vedr. fuldmagter til bestyrelsen.


Som på de foregående generalforsamlinger fik de besked på, at vi på generalforsamlingen ikke kan træffe afgørelse, om hvorvidt det er tilladt.


Dirigenterne opfordrede dem til at gå til domstolene, hvis de mente, at fuldmagter til bestyrelsen ikke er lovligt og, hvis de mente at vedtægterne var ulovligt vedtaget.


Ingen har i skrivende stund siden 2017 foretaget stævninger af foreningen med henblik på, at få spørgsmålet afklaret ved domstolene. Vi har alle hørt, at "nogen" vil gøre det, og sidste år, at "nogen" har gjort det, men i skrivende stund har foreningen ikke modtaget stævning på dette spørgsmål."


Og tilsvarende her, side 2:


"Ingen har gjort indsigelse [imod fuldmagtordningen] efter beslutningen [vedtægtsændringen] i 2017. Først senere hen, hvor personerne, som har gjort indsigelse[,] er henvist til at få afprøvet sagen ved retten. Ingen har forsøgt dette."


Samtidig udsender bestyrelsen usande og urigtige oplysninger til medlemmerne om, hvorvidt de overhovedet kan sagsøge foreningen. Se side 5 øverst her:


"Det skal her bemærkes, at der for foreninger i Danmark er foreningsfrihed. Det er derfor ikke alle forhold, som domstolene behandler. Ligeledes findes der i lovgivningen en regel om, at har man f. eks. stemt ja, så kan man ikke efterfølgende foretage stævning af foreningen på dette punkt. Et nyt medlem i foreningen vil efterfølgende træde ind i den tidligere ejers rettigheder/forpligtigelser, hvorfor den ny ejer ligeledes er en ja stemme og dermed heller ikke kan foretage stævning på dette punkt. Det er til enhver tid den pågældende person, som stævner foreningen, som skal kunne dokumentere, om der er stemt nej."


Det er naturligvis usandt, at generalforsamlingen ikke kan tage stilling til fuldmagterne (allerede bestyrelsen selv såvel som dirigenterne burde have afvist dem). Og det er naturligvis usandt, at medlemmernes søgsmålskompetence er bestemt af, at hvad tidligere ejendomsejere har stemt vedrørende noget, der endog ikke er oplyst.


Da den retssag om fuldmagter, som bestyrelsen på denne måde havde gemt sig bag, så kom, kastede bestyrelsen håndklædet i ringen uden at have afgivet et eneste indlæg om sagens substans. Se her.


Der er således tale om en bevidst forhalingstaktik ud fra et opportunitetsprincip, hvor bestyrelsen tilrettelægger sin ageren baseret på en forventning om, at hvis bestyrelsen giver usande og vildledende oplysninger, så vil ingen medlemmer afsætte de nødvendige ressourcer til at forfølge sagerne.

Forbudssag


Sag mod foreningen om brug af fuldmagter til bestyrelsen og brevstemmer. Anlagt den 31. marts 2022. Berammet til hovedforhandling den 25. august 2022 


Klik her

Almindelig sag


Sag mod foreningen om urafstemninger, elektroniske afstemninger, fuldmagter til bestyrelsen samt formandsvalg. Anlagt den 25. maj 2022.


Klik her

Ansvarssag


Sag mod bestyrelsens medlemmer personligt om erstatningsansvar for misbrug af foreningens midler. Sag endnu ikke anlagt.


Klik her